Kế hoach tuyên truyền cải cách hành chính UBND xã Kỳ Xuân
loading...
07:19 07/02/2018

Kế hoach tuyên truyền cải cách hành chính UBND xã Kỳ Xuân năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KỲ XUÂN

Số:    /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Xuân, ngày 05 tháng 01 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018.

Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định 587/QĐ-UBND ngày 29/2/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước huyện Kỳ Anh; Kế hoạch số 1264/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Kỳ Anh về kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số 1264/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kỳ Anh năm 2018; Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 30/12/2017 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân về triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính chính năm 2018. Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Nâng cao nhận thức của đội ngủ cán bộ, công chức và của mọi tầng lớp nhân dân trong xã về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính; tạo sự thống nhất trong thực hiện các kế hoạch, chương trình cải cách hành chính của xã; góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, hợp đồng có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước ở xã nhằm thực hiện thắng lợi Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

II. YÊU CẦU :

1. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, hợp đồng nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

2. Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng ngành, từng thôn.

3. Lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước với việc phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mang lại hiệu quả cao.

5. Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo đơn vị.

6. Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền và huy động sự tham gia của nhiều ban ngành trong tuyên truyền.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước trong năm 2018 và cả  giai đoạn 2011-2020 của Tỉnh và của huyện về các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính.

2. Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; các quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, hợp đồng.

3. Các quy định liên quan việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính về tổ chức bộ máy, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

4. Việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO nhắm nâng cao hiệu lực, hiệu quả  trong thực hiện công vụ.

5. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong từng năm, 05 năm và cả giai đoạn. Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cơ chế quản lý có hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính cũng như phản ánh những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của cơ quan nhà nước và trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

6. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước; nguyên tắc, cách thức và các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, công chứng, hộ tịch, xuất nhập cảnh, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo.

IV. CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN:

1 . Tuyên truyền bằng Pano, áp phích

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2018

Cách thức: Văn phòng phối hợp với Văn hóa về nội dung Pano, áp phích để triển khai thực hiện.

2. Tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã, xóm

Thời gian đinh kỳ:

- Truyền thanh xã: từ 5-7h vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần

- Truyền thanh xóm: hàng ngày

3. Thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính

4. Tuyên truyền cải cách hành chính thông qua các tin bài, các văn bản.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các ban ngành căn cứ theo Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính để chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

2. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại UBND xã, định kỳ hằng năm. Hàng năm, rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền bổ sung vào Kế hoạch này đảm bảo cho công tác cải cách hành chính của xã ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.

3. Về kinh phí:

a) Kinh phí thực hiện tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 do ngân sách xã đảm bảo.

b) Ban Tài chính cân đối, bố trí kinh phí để các ban ngành thực hiện các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2018 của UBND xã; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ban ngành phản ánh về văn phòng UBND xã để xử lý, đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch đã đề ra./.

Nơi nhận:

- Phòng văn hóa;

- TT Đảng ủy – HĐND- MTTQ xã;

- Chủ tịch, PCT xã;

- Các ban ngành;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Lĩnh

Ý kiến bạn đọc